Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Unique Swan Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Łączna 26i, 33-395 Chełmiec. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych. 

  2. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia lub usunięcia z bazy Administratora, jak i wystąpienia o ograniczenie ich przetwarzania. Administrator ma prawo do odrzucenia prośby o usunięcie danych osobowych, jeżeli wnioskujący nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych jest niezbędne do rozwiązania sprawy.

  3. Podanie danych osobowych oznaczonych jako wymagane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefoniczny oraz adres realizacji usługi, jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji Zamówienia. Dane te mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Wynajmującym w celu realizacji Zamówień (np.: kurierzy, Partnerzy).

  4. Dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu z osobami zainteresowanymi usługą wypożyczenia dekoracji i umożliwienie im rejestracji na wykonanie tejże usługi, jej realizację oraz w celach księgowych. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.

  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do prawidłowego wysłania odpowiedzi na zapytanie, realizacji umowy najmu, przedstawienia oferty usług wynajmu dekoracji, jej rozliczenia oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń przez jej strony, o ile z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie wynika dłuższy okres przechowywania tych danych. Administrator danych osobowych nie przekazuje ani nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowej.

  6. Korzystanie ze strony internetowej www.uniqueswan.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: przeglądarka Chrome, Microsoft Edge, Safari, Opera lub Firefox w najnowszej wersji oraz włączona obsługa danych strony jak i ciasteczek/plików cookies.