top of page

Regulamin wynajmu dekoracji ślubnych

§1

Definicje

 1. Wynajmujący - przedsiębiorstwo UNIQUE SWAN Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Łączna 26i, 33-395 Chełmiec wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego o numerze NIP: 734-35-88-640, REGON: 38751247300000, KRS: 0000869625. Wynajmujący świadczy usługę najmu dekoracji i elementów dekoratorskich na rzecz Najemcy.

 2. Najemca - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jak również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego dokonująca najmu Artykułów za pośrednictwem strony internetowej www.uniqueswan.pl.

 3. Artykuły - towary będące przedmiotem najmu za pośrednictwem strony internetowej www.uniqueswan.pl posiadane na stanach magazynowych przez Wynajmującego.

 4. Zamówienie - zbiór konkretnych Artykułów wybranych i branych w najem przez Najemcę.

 5. Umowa - umowa regulująca warunki najmu Artykułów przez Najemcę zawierana poza stroną internetową www.uniqueswan.pl każdorazowo w momencie dokonania Zamówienia pomiędzy Wynajmującym a Najemcą.

 6. Najem -  procedura prowadząca do zawarcia umowy najmu. Wynikiem najmu jest wypożyczenie określonych elementów dekoratorskich na oznaczony w umowie czas. Najem odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy najmu zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Najemcą a Wynajmującym. Przez umowę najmu Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz i zwrócić rzeczy w stanie niepogorszonym w terminie oznaczonym w umowie najmu.

 7. Data wypożyczenia - dzień na jaki Najemca dokonuje Zamówienia wybranych Artykułów na podstawie zawartej Umowy.

§2

Zawarcie Umowy najmu

 1. Najemca składa Zamówienie na dany artykuł poprzez stronę internetową www.uniqueswan.pl

 2. Wynajmujący w terminie jednego dnia roboczego od złożenia Zamówienia w formie wiadomości e-mail informuje Najemcę o dostępności wybranych Artykułów w podanym przez Najemcę podczas składania Zamówienia terminie, dostarczając równocześnie Umowę najmu w przypadku potwierdzonej dostępności Artykułów.

 3. Zawarcie Umowy najmu następuje z chwilą wpłaty przez Najemcę na rachunek Wynajmującego całości opłat wynikających z treści Umowy najmu tj. czynszu oraz kaucji.

 4. Najemca wyraża zgodę na przekazanie Wynajmującemu danych osobowych, obejmujących imię, nazwisko, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz numeru telefonicznego Najemcy wraz z adresem dostarczenia Zamówienia w celu finalizacji umowy najmu.

 5. Oferując do najmu Artykuły, Wynajmujący potwierdza, iż jest ich właścicielem i jest uprawnionym do przekazania ich w najem każdemu, kto zawrze umowę najmu tych towarów oraz dokona płatności wszelkich płatności wynikających z umowy najmu.

§3

Dostawa i transport

 1. Wypożyczone Artykuły zostaną dostarczone do Najemcy nie później niż na 3 dni przed Datą wypożyczenia, chyba że obie strony uzgodniły inaczej.

 2. Dostarczenie Zamówienia odbywa się za dodatkową opłatą uiszczaną przez Najemcę. Do zorganizowania transportu zobowiązany jest Wynajmujący.

 3. Zamówienie zostanie zwrócone Wynajmującemu w stanie nienaruszonym do 2 dni roboczych po dacie wydarzenia. W przypadku niedotrzymania podanego na Umowie terminu zwrotu zostanie pobrana dodatkowa opłata zgodnie z postanowieniami Umowy.

 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ewentualne uszkodzenia artykułów podczas dostarczenia Zamówienia Najemcy za pośrednictwem usług firmy kurierskiej.

 5. Koszt przesyłki zwrotnej do Wynajmującego pokrywa Najemca, chyba że strony ustalą inaczej.

§4

Opłaty i kaucja

 1. Opłaty za najem Artykułów pobierane są z góry za cały okres wynajmu, zgodnie ze złożonym Zamówieniem. Opłaty za wynajem Artykułów liczone są za pełną dobę. Umowa najmu zawarta jest na pełne dni, przyjmując 3 (trzy) dni jako najmniejszy możliwy czas wypożyczenia Artykułów, wliczając w to czas wysyłki, odbioru i zwrotu Artykułów.

 2. W celu skutecznego dokonania rezerwacji Artykułów w danym terminie niezbędne jest uiszczenie wszystkich opłat w tym kaucji zwrotnej za pośrednictwem przelewu tradycyjnego w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania Umowy.

 3. Kaucja jest pobierana jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w przypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania Umowy przez Najemcę. Kaucja zwrotna wynosi równowartość wartości wypożyczonego towaru zaokrągloną do części dziesiętnych. Kaucja może być wykorzystana przez Wynajmującego na pokrycie strat wynikłych z realizacji umowy.

 4. Kaucja zostanie pomniejszona o cenę czyszczenia lub wartość strat w Artykułach zgodnie z Zestawieniem Opłat Czyszczenia i Zniszczeń lub nie zostanie zwrócona w sytuacji:

  1. uszkodzenia Artykułów przez Najemcę;

  2. uszkodzenia Artykułów przez przewoźnika wynikających z niepoprawnego zapakowania Zamówienia przez Najemcę;

  3. zwrotu brudnych Artykułów pomimo deklaracji zwrotu czystych.

 5. W przypadku dokonania przez Najemcę uszkodzeń przedmiotu najmu w stopniu, który uniemożliwi dalsze jego wykorzystywanie, potrącona zostanie z kaucji równowartość zakupu nowego przedmiotu, który został uszkodzony. W przypadku możliwości naprawy przedmiotu z kaucji zostanie potrącony koszt naprawy. Trwałe uszkodzenia tkanin plamami z wosku i czerwonego wina, których nie da się usunąć poprzez standardowe czyszczenie, podlegają procedurze potrącenia z kaucji kosztów ich usunięcia lub jeśli to nie będzie możliwe, zakupu nowych Towarów tej samej jakości.

 6. Najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym, tj. sprawnym stanie technicznym, kompletnym, dokładnie spakowanym w oryginalne opakowania, w których je otrzymał, oraz czystym jeżeli tak zadeklarował w Umowie.

 7. W przypadku otrzymania od Najemcy Artykułów kompletnych i czystych, zapakowanych w oryginalny sposób tj. w jaki zostały wysłane do Najemcy oraz pozbawionych uszkodzeń, kaucja zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu najętych Artykułów. W przypadku zwrotu uszkodzonych, niekompletnych lub brudnych Artykułów czas rozpatrzenia zwrotu kaucji może zostać wydłużony przez Wynajmującego do 14 dni roboczych.

§5

Obowiązki Wynajmującego i Najemcy

 1. Najemcy przysługuje prawo do odesłania niewyczyszczonego Zamówienia za dodatkową opłatą. Najemca na etapie dokonywania rezerwacji zamówienia deklaruje zwrot czystych lub brudnych Artykułów. W przypadku deklaracji zwrotu czystych produktów muszą one zostać odesłane w stopniu nadającym się do ponownego użycia zgodnie z poniższymi wytycznymi dla poszczególnych kategorii produktów:

  1. artykuły materiałowe - czyste, pozbawione plam w szczególności z wosku oraz czerwonego wina, wyprane oraz wyprasowane;

  2. artykuły szklane - czyste pozbawione oznak spożywanego posiłku, tłuszczu oraz wypolerowane pozbawione odcisków palców, oraz śladów z wody,

  3. artykuły metalowe/aluminiowe - czyste pozbawione przede wszystkim oznak palących się świec w tym okopcenia i wosku, oraz wypolerowane pozbawione odcisków palców.

 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do weryfikacji czystości zwróconych artykułów. Jeśli artykuły zostaną uznane za wymagające ponownego wyczyszczenia, koszt czyszczenia zostanie potrącony z kaucji zgodnie z Cennikiem Czyszczenia i Uszkodzeń.

 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do załączenia do wysyłanego Zamówienia informacji instruktażowych oraz reklamowych w formie ulotek, numeru telefonicznego, adresu e-mail, adresu strony www, i innych, które umożliwiłby komunikację pomiędzy Najemcą a Wynajmującym.

 4. Najemca zobowiązuje się nie przekazywać wynajętego sprzętu w podnajem osobom trzecim.

 5. Najemca zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia przedmiotów najmu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i innymi zdarzeniami losowymi.

 6. Najemca zobowiązuje się do użytkowania Artykułów do celów, do jakich zostały przygotowane oraz przeznaczone i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia wynikłe z jego nieodpowiedniego wykorzystania przez Najemcę, oraz osoby trzecie tj. pozostałych uczestników wydarzenia, na którym wykorzystywane były Artykuły. Najemca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania lub transportu (również za pośrednictwem firmy kurierskiej) wynajętych Artykułów oraz jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów związanych z przywróceniem go do stanu pierwotnego tj. czyszczenia, naprawy lub odkupienia.

 7. Wynajmujący po otrzymaniu zwróconego Zamówienia w terminie do 3 dni roboczych zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego. W przypadku stwierdzenia usterek, zniszczenia lub zwrotu brudnych przy jednoczesnej deklaracji zwrotu czystych Artykułów, Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Najemcy za pośrednictwem poczty e-mail.

 8. Odpowiedzialność Wynajmującego na podstawie zawartej poza stroną internetową www.uniqueswan.pl umowy ograniczona jest kwotowo do wysokości czynszu najmu wpłaconego przez Najemcę.

 9. W przypadku niezwrócenia wypożyczanych artykułów wszczęte zostanie postępowanie sądowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu.

§6

Odpowiedzialność Wynajmującego

 1. W przypadku zaistnienia okoliczności, przez które Wynajmujący nie będzie w stanie wywiązać się z zawartej Umowy i dostarczyć Zamówienia do Najemcy (częściowo lub w całości), Wynajmujący zobowiązuje się przedstawić rozwiązanie alternatywne w zależności od zaistniałej sytuacji np. produkty zastępcze, częściowa realizacja, własny transport itp. 

 2. Najemca ma prawo odmówić przyjęcia alternatywnego rozwiązania. W takim przypadku wpłacone przez Najemcę środki zgodnie z Umową tj. czynsz oraz kaucja zostają mu zwrócone zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego.

§7

Reklamacja i odstąpienie od umowy

 1. W przypadku otrzymania Zamówienia noszącego ślady naruszenia opakowania Najemca winien zrobić dokładne zdjęcie zniszczonej paczce przed jej rozpakowaniem, a następnie niezwłocznie ją rozpakować celem weryfikacji uszkodzeń artykułów. Jeżeli artykuły zostały uszkodzone, wówczas należy zrobić ich dokładnie zdjęcia oraz nie później niż do godziny 18:00 w dniu ich otrzymania przesłać zdjęcia zarówno paczki, jak i artykułów na adres e-mail: biuro@uniqueswan.pl.

 2. Wynajmujący dokona analizy przesłanych zdjęć, a następnie w przypadku uznania uszkodzeń artykułów w trakcie transportu skontaktuje się z przewoźnikiem. Wówczas następnego dnia roboczego przewoźnik skontaktuje się z Najemcą celem spisania protokołu reklamacyjnego. Wynajmujący ponadto zobowiązuje się przesłać zamienne artykuły w obrębie aktualnego na dzień reklamacji stanu magazynowego. Jeżeli dostarczenie zamiennych artykułów nie będzie możliwe, Wynajmujący zwróci Najemcy wpłacony czynsz oraz kaucję.

 3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane tak szybko jak to możliwe. Ostateczne rozliczenie reklamacji nastąpi do 14 dni roboczych po otrzymaniu zwrotu Zamówienia.

 4. Zgłoszone uszkodzenia otrzymanego Zamówienia po terminie określonym w pkt. 2 niniejszego paragrafu, nie zostaną rozpatrzone przez Wynajmującego.

 5. Najemca ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyn. Odstąpienie od Umowy uznaje się za dokonane w momencie dostarczenia stosownego zawiadomienia przez Najemcę Wynajmującemu na adres e-mail: biuro@uniqueswan.pl.

 6. W przypadku Odstąpienie od Umowy przez Najemcę przysługuje mu zwrot wpłaconych środków tj. kaucji oraz czynszu zgodnie z Umową w następującej wysokości:

  1. 100% kaucji oraz 100% czynszu jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi do 30 dni przed Datą wypożyczenia,

  2. 100% kaucji oraz 75% czynszu jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi pomiędzy 29 a 14 dniem przed Datą wypożyczenia,

  3. 100% kaucji oraz 50% czynszu jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi pomiędzy 13 a 7 dniem przed Datą wypożyczenia,

  4. 100% kaucji oraz 25% czynszu jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi w ciągu tygodnia przed Datą wypożyczenia.

 7. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych przez Najemcę Wynajmujący, może odstąpić od Umowy najmu.

§8

Postanowienia ogólne

 1. Spory, które mogłyby wyniknąć podczas wykonywania prac, strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku niemożliwości porozumienia, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

 2. Za pośrednictwem strony internetowej www.uniqueswan.pl nie dochodzi do zawarcia umowy.

 3. Strona internetowa www.uniqueswan.pl służy zapoznaniu się z asortymentem towarów oraz świadczonych usług przez Wynajmującego, jak i nawiązaniu z nim kontaktu celem ewentualnego negocjowania warunków umowy. Każdorazowo nawiązanie umowy następuje poza stroną internetową na odległość drogą telefoniczno-mailową.

 4. Opisy produktów i usług oraz podane ceny, które widnieją na stronie internetowej, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 5. Kolory produktów widoczne na ekranie mogą nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na różne kalibracje ekranów, a w przypadku zdjęć z realizacji ze względu na oświetlenie obiektów i styl obróbki fotografa. W powyższych kwestiach Najemca może kontaktować się z Wynajmującym na adres e-mail: biuro@uniqueswan.pl

 6. Zabronione jest dostarczanie przez użytkowników strony treści o charakterze bezprawnym czy mogącym skutkować zakłóceniem prawidłowego działania strony internetowej. Korzystanie ze strony powinno odbywać się z poszanowaniem ogólnych przepisów prawa, a w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, ochrony danych osobowych oraz praw własności intelektualnej.

 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page